Zasady udzielania świadczeń medycznych obywatelom Ukrainy

flaga Ukrainy

Informacja dotyczy obywatela Ukrainy, który ma zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

 

Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania są identyczne jak w przypadku polskich pacjentów. Oznacza to, że każdy pacjent bez względu na narodowość jest traktowany na tych samych zasadach, a na kolejność udzielania świadczeń mają wpływ wyłącznie względy medyczne.

Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ.

Obywatele Ukrainy mogą też uzyskać poradę medyczną na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu 800-137-200, która działa poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku od 18.00 do 8.00 oraz w soboty i niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Porada dostępna jest w języku ukraińskim i języku migowym.

Kiedy można skorzystać z teleporady?

  • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na twój stan zdrowia.

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ