Oddziały
Poradnie
Pracownie

Teleopieka kluczem do bezpieczeństwa i zdrowia w Powiecie Zawierciańskim


Szpital Powiatowy w Zawierciu realizuje projekt pn. „Teleopieka kluczem do bezpieczeństwa i zdrowia w powiecie zawierciańskim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Obecny poziom rozwoju telekomunikacji i techniki komputerowej w Polsce umożliwia świadczenia usług nowej generacji, umożliwiające wykreowanie nowego rynku usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych, zabezpieczających i opiekuńczo-leczniczych. Celem tych usług jest zapewnienie opieki, pomocy oraz niezbędnych świadczeń w miejscu zamieszkania pacjenta. Teleopieka służyć też będzie osobom niepełnosprawnym do pełniejszego udziału w życiu społecznym. Misją takiego działania jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób chorych i niepełnosprawnych, przebywających stale lub czasowo w domu. W razie pojawiającego się zagrożenia Teleopieka umożliwi wezwanie pomocy, zdalną diagnozę, konsultację, poradę, informację medyczną, samokształcenie oraz korzystanie z usług zdrowotnych, opiekuńczych i psychologicznych, których udzielenie jest możliwe za pośrednictwem telefonu, Internetu i innych środków komunikowania się. Teleopieka będzie stymulować zupełnie nowy rynek usług zdrowotnych i opiekuńczych, możliwych do zdalnego udzielania.

Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu zawierciańskiego.

Grupą docelową w projekcie będą osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w szczególności podczas rekrutacji będzie się preferować osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby lub rodziny zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ. Projektodawca zakłada, że w projekcie weźmie udział 60 osób (36 K i 24 M) w wieku 65 i więcej lat, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze powiatu zawierciańskiego w województwie śląskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wartość projektu: 829 900,00 zł, w tym dofinansowanie: 771 807,00 zł.

Więcej informacji na temat projektu uzyskają Państwo w naszym Szpitalu:

- pod nr tel. 32/ 67 40 331
oraz
- w pokoju nr 15 piętro II (budynek D – Administracja Szpitala).


Szpital Powiatowy w Zawierciu informuje, że pozostaje w gotowości do świadczenia usług w ramach projektu "Teleopieka kluczem do bezpieczeństwa i zdrowia w powiecie zawierciańskim" do dnia 30.09.2019r.
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ