Oddziały
Poradnie
Pracownie

Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu


Szpital Powiatowy w Zawierciu realizuje projekt pn. „Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia dla działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Zawierciański Szpital usytuowany jest na skrzyżowaniu dróg krajowych o dużym natężeniu ruchu kołowego, charakteryzujących się dużą wypadkowością. Lokalizacja Szpitala na Szlaku Jurajskim - popularnym wśród wspinaczy skałkowych i grotołazów z całego kraju – wpływa na wzrost liczby pacjentów hospitalizowanych z powodu urazów ze szczególnym uwzględnieniem istniejącego SOR. Powyższe przesłanki przesądziły o zakwalifikowaniu Szpitala w 1999 do grupy szpitali ,,ostrych”.

Obszar działania Szpitala Powiatowego wynika ze statusu publicznego zakładu opieki zdrowotnej i obejmuje gminy: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie i Żarnowiec. Szpital swoim zasięgiem obejmuje teren powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego oraz częściowo tereny przyległych powiatów i zabezpiecza łącznie potrzeby zdrowotne ok. 184 000 osób, z czego około 53 750 osób spoza powiatu zawierciańskiego.

Cel główny projektu: podwyższenie poziomu świadczenia usług medycznych świadczonych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego w Zawierciu na terenie powiatów zawierciańskiego oraz myszkowskiego oraz osób przebywających lub przejeżdżających tranzytem przez teren wymienionych powiatów poprzez doposażenie tego oddziału w brakujący sprzęt ratujący życie.

Całkowita wartość projektu: 799 700,00 zł.
Dofinansowanie: 646 595,00 zł.

Planowane efekty projektu:
Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.
Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 736 700,00 zł.
Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem – wzrost o 2500 osoby/rok.
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 2 osoby.
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy-pozostałe formy – 2.


Więcej informacji na temat projektu uzyskają Państwo w naszym Szpitalu: - pod nr tel. 32/ 67 40 331 oraz - w pokoju nr 15 piętro II (budynek D – Administracja Szpitala).  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ