Oddziały
Oddziały
Poradnie

Praktyki

Ogólne zasady organizacji praktyk

1. Praktyki realizowane są w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu przez cały rok.
2. Pracownik wyznaczony na opiekuna praktykanta deleguje mu zadania, ocenia ich wykonanie oraz doradza.
3. Oferujemy możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego oraz sposobność do przyjrzenia się od środka pracy naszej jednostki.

Praktyki studenckie

1. Praktyki studenckie są bezpłatne i są organizowane dla studentów wszystkich lat studiów w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej.
2. Terminy praktyk dostosowywane są do możliwości obu stron, a harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem a praktykantem.
3. Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do praktyki jest:
1) wniosek o możliwość odbycia praktyk wraz z potwierdzeniem (zgodą) Kierownika Oddziału/Pielęgniarki Oddziałowej/Kierownika Działu (w zależności od rodzaju praktyk tj. lekarskich/pielęgniarskich itd.) Załącznik nr 1.
2) umowa w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu Załącznik nr 2.
3) posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej (ubezpieczenie przez uczelnię lub ubezpieczenie indywidualne)

Wyżej wymieniony W PEŁNI UZUPEŁNIONY (tj. podpisy, daty) komplet dokumentów należy złożyć w Kancelarii Szpitala Powiatowego w Zawierciu (I piętro pok. 17 w części A Głównego Budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu, ul. Miodowa 14).

Dokumenty podpisane przez Dyrekcję Szpitala Powiatowego w Zawierciu odbiera się w Dziale Kadr i Płac w godzinach przyjmowania interesantów tj.
7:35 – 8:00
12:00 – 14:00

UWAGA !
Warunkiem rozpoczęcia praktyk jest ukończenie szkolenia BHP oraz szkolenia stanowiskowego, których dowodem są: karta obiegowa oraz karty szkoleń wstępnych, które wydawane są przez Dział Kadr i Płac.

Do pobrania
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ