Oddziały
Oddziały
Poradnie

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)


INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

Realizując obowiązek nałożony Ustawą z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Zawierciu w porozumieniu z działającymi w Szpitalu związkami zawodowymi dokonali wyboru instytucji, która będzie zarządzać i prowadzić Pracownicze Plany Kapitałowego (PPK) dla pracowników Szpitala - PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.

PPK to program, który pozwoli Ci zaoszczędzić środki z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. Wpłaty, dokonywane na Twój prywatny rachunek prowadzony w ramach PPK będą finansowane z trzech źródeł: od Pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia składki emerytalno-rentowej (wpłata podstawowa Pracodawcy), od Pracownika – w wysokości 2% wynagrodzenia (wpłata podstawowa Pracownika) oraz z Funduszu Pracy - w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł i dopłat rocznych z tytułu aktywnego oszczędzania każda w wysokości 240 zł.

Do Programu zostaną zapisani automatycznie wszyscy Pracownicy Szpitala w wieku od 18 do 54 lat, którzy zatrudnieni będą u Pracodawcy w dacie, od której znajdzie do niego zastosowanie art. 134 ust 1. Ustawy o PPK o ile nie złożą w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Za pracowników zatrudnionych uważa się również osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia – podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).

Planowana data podpisania umowy z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. na prowadzenie PPK to dzień 9 kwietnia 2021 roku.
Pracownicy, zatrudnieni u Pracodawcy po tej dacie będą musieli dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u Pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia). Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu, Pracownik będzie automatycznie zapisany przez Pracodawcę do Programu, o ile nie złoży wcześniej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Natomiast osoby, które na dzień podpisania umowy o prowadzenie PPK ukończyły 55 rok życia, a nie ukończyły 70 roku życia mogą przystąpić do PPK na zasadach dobrowolnych. Pracodawca zapisze je do PPK na ich wniosek. Wniosek , o zawarcie umowy o prowadzenie PPK na jej rzecz, pracownik, które ukończył 55 rok życia składa Pracodawcy tj. w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Pracownicy mają również możliwość odprowadzania wpłaty dodatkowej w wysokości nieprzekraczającej 2% wynagrodzenia. Osoby, które zamierzają odprowadzać wpłaty dodatkowe, proszone są o złożenie dodatkowej deklaracji wnoszenia wpłaty dodatkowej. Natomiast, osoby przystępujące do PPK lub będące uczestnikami PPK, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, mogą odprowadzać składkę podstawową w wysokości niższej, niż 2% swojego wynagrodzenia, ale nie niższej niż 0,5% swojego wynagrodzenia, o ile złożą odpowiednią deklarację w tym zakresie.

Jednocześnie informujemy, że środki gromadzone w ramach PPK, zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, są prywatnymi środkami uczestników PPK oraz podlegają dziedziczeniu. Będzie z nich można skorzystać, zachowując ulgi podatkowe, ulgę ZUS i dopłaty z Funduszu Pracy, po osiągnięciu 60 roku życia. W niektórych przypadkach będzie również można skorzystać z nich, przynajmniej w części, przed osiągnięciem 60 roku życia (np. w przypadku poważnego zachorowania lub zakupu mieszkania / budowy domu na kredyt).

Szczegółowe informacje o warunkach i zasadach funkcjonowania PPK oraz odpowiednie wzory wniosków, oświadczeń czy deklaracji znajdziecie Państwo na stronie PKO TFI

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z infolinią PKO TFI pod numerami: 801 32 32 80 lub 22 358 56 56 lub z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala Powiatowego w Zawierciu pod numerami (32) 67 220 11 wew. 126 lub 510 175 066. Wzory wszystkich wniosków, oświadczeń i deklaracji są dostępne na skazanej powyżej stronie. W przypadku konieczności ich zastosowania, prosimy o wypełnienie odpowiedniego wzoru, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie go do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Przydatne dokumenty:Do pobrania
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ