Oddziały
Poradnie
Pracownie

Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy personelu Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Szpital Powiatowy w Zawierciu realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy personelu Szpitala Powiatowego w Zawierciu”.

Z uwagi na obserwowaną tendencję (w województwie śląskim, podobnie jak w kraju i w całej Unii Europejskiej) malejącej liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym przy jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym, cele polityki zdrowotnej ukierunkowane są na zapewnienie powszechności dostępu do profilaktyki i świadczeń zdrowotnych oraz na działania przyczyniające się do zmniejszenia dezaktywizacji zawodowej spowodowanej m.in. pracą w warunkach zagrażających zdrowiu.

Obecny poziom i stan wykonywanej pracy w szpitalu na stanowiskach medycznych, administracyjnych oraz stanowiskach noszących znamiona pracy administracyjnej; rozwój nowych technologii; praca przy komputerze przy jednoczesnej wymuszonej pozycji ciała sprawiają, że osoby wykonujące prace na tych stanowiskach w sposób szczególny narażone są na negatywne zdrowotne czynniki związane z ergonomią miejsca pracy, obejmujące takie problemy jak:

- proces pracy,

- organizację (tempo, obciążenia, monotonię, rotację, przerwy itp.),

- czynniki fizyczne: przestrzeń pracy, pozycję podczas pracy, monotonię i monotypię ruchów, obciążenia układu kostno - szkieletowego i mięśniowego.

układu kostno - szkieletowego i mięśniowego.

W efekcie powyższego zidentyfikowano niekorzystne czynniki zdrowotne, ich wzajemne relacje oraz wskazano rozwiązania organizacyjne i wprowadzono działania przyczyniające się do ich eliminacji.

Celem głównym projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy z uwzględnieniem działań szkoleniowych.

W ramach projektu zaplanowano dwa zadania:

1. Działania szkoleniowe i edukacyjne,

2. Doposażenie stanowisk pracy.

Zakładane wskaźniki:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ] – 207.

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ osoby ] – 544.

Wartość całkowita projektu: 418 000,00 zł

Wartość dofinansowania projektu z UE: 355 300,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 28.08.2020

Więcej informacji na temat projektu uzyskają Państwo w naszym Szpitalu:

- pod nr tel. 32/ 67 40 331 oraz

- w pokoju nr 15 piętro II (budynek D – Administracja Szpitala).
Regulamin Rekrutacji
Formularz Zgłoszeniowy

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ