Odpowiedź na zapytanie Pani radnej Marii Milejskiej

Odpowiedź na zapytanie Pani radnej Marii Milejskiej

Odpowiedź na zapytanie Pani radnej Marii Milejskiej

 

Występując na sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego w marcu br. radna Pani Maria Milejska stwierdziła, że Szpital Powiatowy w Zawierciu ma zobowiązania, jakich „nigdy w historii Szpitala nie było”, sugerując tym samym, zły stan finansów placówki.

Z przykrością musimy zauważyć, że Pani radna nie pierwszy raz wprowadza w błąd mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego.  Przytoczone przez radną M. Milejską w interpelacji stwierdzenia dotyczące naszego Szpitala w żaden sposób nie pokrywają się ze stanem faktycznym, a powodują tylko niczym nieuzasadnione poczucie niepokoju wśród mieszkańców. Ubolewamy, że Pani radna nie potrafi docenić starań Szpitala i wciąż szuka okazji, aby zaszkodzić wizerunkowi placówki, która prężnie się rozwija i osiąga ponadprzeciętne sukcesy. Można podejrzewać, że taka postawa wynika z faktu, iż podobnych sukcesów Szpital nie odnosił w okresie, w którym to Pani radna uczestniczyła w jego zarządzaniu, niemniej trudno zrozumieć, dlaczego obecnie szkodzi Szpitalowi, który niegdyś współtworzyła.

Poniżej przytaczamy słowa Pani radnej Marii Milejskiej oraz wyczerpującą odpowiedź Szpitala wyjaśniającą co oznaczają zobowiązania Szpitala mylnie interpretowane jako długi.

 
„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni Państwo, chciałabym zapytać Pana Starosty bo przed chwilą Przewodnicząca Komisji Zdrowia przedstawiła nam uzasadnienie do sprawozdania finansowego Szpitala podając wynik finansowy natomiast nikt nie wspomniał o zobowiązaniach . Proszę Państwa w dokumentach , które nam przedstawiono , przedstawiono nam również zobowiązania Szpitala. Ja powiem tak. Od roku 2018, kiedy skończyła się poprzednia kadencja zobowiązania wynosiły 48 245 000. Na koniec roku 2021 i to dostarczono Nam właśnie w tych dokumentach  w tym sprawozdaniu obecnym zobowiązania Szpitala wynoszą 70 134 000. Proszę państwa, jeszcze takich zobowiązań w historii Szpitala nie było, dlatego chciałam zapytać czy Państwo analizowaliście tę rubrykę dotyczącą zobowiązań. Bardzo proszę o odpowiedź Panie Starosto. Dziękuję."


Zapytanie złożone w taki sposób sugeruje, iż Szpital zadłuża się ponad miarę, co nie jest prawdą. Rozumiem brak wiedzy ekonomicznej, każdy ma do niej prawo. Jeśli jednak takowej wiedzy się nie posiada, należy spytać u źródła np. w Dyrekcji Szpitala lub na Komisji Zdrowia nim wygłosi się takie oświadczenie publicznie.

 

Niestety Pani radna nie korzysta z właściwych źródeł wiedzy. Nie kontaktuje się ze Szpitalem i notorycznie omija posiedzenia Komisji Zdrowia, stąd efekt w postaci wygłaszania niesprawdzonych informacji. Dodajmy, nie pierwszy raz. Podobnie było z odejściami grupy specjalistów z ortopedii ze szpitala, zamykaniem oddziału ginekologii i położnictwa oraz zmniejszeniem liczby łóżek na oddziale dziecięcym co rzekomo miało powodować odsyłanie dzieci ze Szpitala. Żadna z tych informacji nie okazała się prawdą. Tak jest i tym razem.

W związku z powyższym Informujemy Panią radną i wszystkich mieszkańców Powiatu, którzy mogli poczuć się zaniepokojeni przytoczonymi przez radną stwierdzeniami, że szpital, pomimo największych w historii Szpitala inwestycji, jest w doskonałej sytuacji finansowej, nieporównywalnej z rokiem 2018, kiedy to zakończyła się poprzednia kadencja, a Pani M. Milejska nadzorowała Szpital. 

Stan aktualnych zobowiązań w porównaniu do roku 2018 przedstawia się następująco:

 • zobowiązania długoterminowe, w tym kredyty i pożyczki: 2018 r. - 25.191.641 zł, aktualnie 18.977.465 zł, co oznacza, iż spłaciliśmy w tej kadencji 6.214.185 zł kredytów i pożyczek zaciągniętych w czasie poprzedniej kadencji;
 • zobowiązania z tytułu dostaw i usług – są to zobowiązania niewymagalne i nie są długiem szpitala. Wzrosły co prawda o 3,8 mln zł w stosunku do roku 2018, ale jest to dowód potwierdzający ogrom inwestycji realizowanych w szpitalu z odroczonym terminem płatności - inwestycje są w toku.
 • zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – zobowiązania te obejmują wynagrodzenia pracowników naliczone za miesiąc grudzień, które mają termin płatności na 10.01.2022 r. Wzrost tej pozycji o 1,5 mln zł w stosunku do 2018 r. wynika ze wzrostu wynagrodzeń oraz naliczonych premii dla pracowników Szpitala. Należy tu podkreślić, że drugi rok z rzędu, ze względu na bardzo dobre wyniki finansowe, pracownicy Szpitala otrzymali nagrodę grudniową, o której w 2018 r., za czasów Pani radnej, nie mieli nawet co marzyć.
 • zobowiązania wynikające z tworzonych rezerw – wskazują, wbrew mylnej interpretacji Pani radnej, o doskonałej kondycji finansowej, a tworzenie ich jest wynikiem poprawnej realizacji art. 35 d Ustawy o rachunkowości, której z powodu słabej kondycji szpitala w latach 2015 i 2018 nie wypełniano właściwie. Stąd rezerwy w:
 • 2015 r. wynosiły tylko 3.212.609 zł
 • 2018 r. wynosiły tylko 6.097.202 zł
 • 2021 r. wynoszą 29.246.167 zł (w tym 25 mln zł to rezerwy na wynagrodzenia, jubileusze, odprawy emerytalne, nagrody dla pracowników).

O działaniu niezgodnym z wytycznymi wynikającymi z art. 35 d Ustawy o rachunkowości świadczy na przykład fakt, iż w celu poprawienia marnego wyniku szpitala (rok wyborczy) Szpital w 2018 r. zaniżył rezerwy na świadczenia odszkodowawcze o 2,6 mln zł. Pomimo posiadania wiedzy, iż kontrola NFZ nałożyła karę na Szpital w wysokości 1 mln zł, nie utworzono na tę okoliczność rezerwy.  

REASUMUJĄC

 • sprawozdanie finansowe wraz z zobowiązaniami wskazuje, iż kondycja szpitala 2021 r. jest bardzo dobra i w znaczący sposób została poprawiona w stosunku do roku 2018;
 • w szpitalu nareszcie zgodnie z ustawą o rachunkowości tworzone są rezerwy ostrożnościowe i świadczy to o dużej stabilności finansowej szpitala;
 • niezaprzeczalnym dowodem na bardzo dobrą kondycję szpitala jest także osiągnięty na koniec 2021 r. zysk w wysokości 7 mln zł.
 • duża dynamika zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług potwierdza największą w historii dynamikę realizacji inwestycji:

W latach 2019-2021 w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu wydano na inwestycje 53 mln zł. Wyremontowano i doposażono w sprzęt m.in. :

 • Oddział ginekologiczno-położniczy i noworodków z pododdziałem patologii noworodka
 • Poradnie przyszpitalne
 • Oddział obserwacyjno-zakaźny w tym pododdział skórno-wenerologiczny
 • Oddział dziecięcy
 • Pododdział kardiologiczny oddziału chorób wewnętrznych
 • Oddział Okulistyki
 • Blok operacyjny
 • Oddział opieki paliatywnej
 • Pracownię endoskopii w szpitalu
 • Pracownię RTG
 • Aptekę szpitalną
 • Centralną sterylizatornię

 

Przed nami kolejne inwestycje, które będą służyć dobru mieszkańców powiatu. Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Zawierciu ponownie zaprasza do współpracy wszystkich….także przeciwników, którym zależy na podnoszeniu poziomu ochrony zdrowia w Powiecie Zawierciańskim, aby wspólnie nadal tworzyć SZPITAL MARZEŃ.

 

                                                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                                                        Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu 

                                                                                                                                        Piotr Zachariasiewicz


Zdjęcia

 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Środki norweskie i EOG
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Program badań onkologicznych
 • Portal Informacyjny o eWUŚ