Oddziały
Poradnie
Pracownie

Ochrona danych osobowych

Szanowny Pacjencie!

Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Zawierciu ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie, którym zarządza Dyrektor Naczelny,
 • Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu ochrony stanu zdrowia, t.j. celem świadczenia usług medycznych: diagnostyka, leczenie, pielęgnacja, rehabilitacja oraz zarządzania udzielaniem  usług medycznych ,
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, które wynikają z:
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu  dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
  • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • Pacjentowi podającemu dane przysługuje prawo dostępu i poprawiania podanych przez niego danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a w szczególności prawo do uzyskania informacji:
  • Czy zbiór danych istnieje i jakie dane zawiera,
  • O Administratorze danych, adresie jego siedziby i pełnej nazwie,
  • O celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
  • Od kiedy przetwarza się dane osobowe pacjenta,
  • O źródle, z którego pochodzą dane, chyba że Administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
  • O sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane.

Powyższe informacje można uzyskać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych
   e-mail:  iod@szpitalzawiercie.pl
   tel.        502 185 693

 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Środki norweskie i EOG
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Program badań onkologicznych
 • Portal Informacyjny o eWUŚ