Dostępność Plus dla zdrowia

logo programu dostępność plus

1 991 077,10 zł otrzymał Szpital Powiatowy w Zawierciu na realizację projektu „Dostępność Plus dla zdrowia”. Jego celem jest likwidacja barier architektonicznych, cyfrowych oraz informacyjno-komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Zakres projektu obejmuje:

- wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz dojścia do  SOR i Izbę Przyjęć,
- wykonanie podjazdu oraz zadaszenia przed wejściem na Izbę Przyjęć dzięki czemu pacjenci ze szczególnymi potrzebami będą mogli wejść do Szpitala bez żadnych przeszkód i barier,

- wykonanie i oznakowanie szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami,

- zakup sprzętu ewakuacyjnego dla osób ze szczególnymi potrzebami,

- zakup sprzętu i aparatury medycznej ułatwiającej diagnozę, badanie i leczenie pacjentów ze szczególnymi potrzebami,

- likwidację barier dostępności cyfrowej.

Wartość projektu: 1 991 077,10 zł, w tym dofinansowanie: 1 991 077,10 zł.

Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu grantowego „Dostępność Plus dla zdrowia”, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia).

 

 


  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ