Oddziały
Poradnie
Pracownie

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w ZawierciuSzpital Powiatowy w Zawierciu realizuje projekt pn.
„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia dla działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Zawierciański Szpital usytuowany jest na skrzyżowaniu dróg krajowych o dużym natężeniu ruchu kołowego, charakteryzujących się dużą wypadkowością. Lokalizacja Szpitala na Szlaku Jurajskim - popularnym wśród wspinaczy skałkowych i grotołazów z całego kraju – wpływa na wzrost liczby pacjentów hospitalizowanych z powodu urazów ze szczególnym uwzględnieniem istniejącego SOR. Powyższe przesłanki przesądziły o zakwalifikowaniu Szpitala w 1999 do grupy szpitali ,,ostrych”.

Obszar działania Szpitala Powiatowego wynika ze statusu publicznego zakładu opieki zdrowotnej i obejmuje gminy: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie i Żarnowiec. Szpital swoim zasięgiem obejmuje teren powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego oraz częściowo tereny przyległych powiatów i zabezpiecza łącznie potrzeby zdrowotne ok. 184 000 osób, z czego około 53 750 osób spoza powiatu zawierciańskiego.

Cel główny: podwyższenie poziomu świadczenia usług medycznych świadczonych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego w Zawierciu na terenie powiatów zawierciańskiego oraz myszkowskiego oraz osób przebywających lub przejeżdżających tranzytem przez teren wymienionych powiatów.

Całkowita wartość projektu: 413 250,00 zł.
Dofinansowanie: 351 262,50 zł.

Planowane efekty projektu:
Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.

Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego – 1 szt.
Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 355 00,00 zł.

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem (wartość bezwzględna)- 2067 osoby/rok.
Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem (wartość względna, tj. przyrost wskaźnika) – 207 osoby/rok.


Więcej informacji na temat projektu uzyskają Państwo w naszym Szpitalu: - pod nr tel. 32/ 67 40 331 oraz - w pokoju nr 15 piętro II (budynek D – Administracja Szpitala).

   • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ