Oddziały
Poradnie
Pracownie

Poprawa bezpieczeństwa i ergonomii pracy personelu Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Szpital Powiatowy w Zawierciu realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej pn. „Poprawa bezpieczeństwa i ergonomii pracy personelu Szpitala Powiatowego w Zawierciu”.

Z uwagi na obserwowaną tendencję (w województwie śląskim, podobnie jak w kraju i w całej Unii Europejskiej) malejącej liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym przy jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym, cele polityki zdrowotnej ukierunkowane są na zapewnienie powszechności dostępu do profilaktyki i świadczeń zdrowotnych oraz na działania przyczyniające się do zmniejszenia dezaktywizacji zawodowej spowodowanej m.in. pracą w warunkach zagrażających zdrowiu.

Obecny poziom i stan wykonywanej pracy w szpitalu na stanowiskach medycznych, nowe technologie, wymuszona pozycja ciała ,reakcje alergiczne po zabiegach z użyciem fartuchów ołowiowych, bóle kończyn dolnych, żylaki kończyn dolnych, czynniki wpływające na pogorszenie wzroku sprawiają, że osoby wykonujące pracę na tych stanowiskach w sposób szczególny narażone są na negatywne zdrowotne czynniki związane z ergonomią stanowiska pracy, obejmujące takie

problemy jak: proces pracy, organizację (tempo, obciążenia, monotonię, rotację, przerwy itp.), fizyczne (przestrzeń pracy, pozycję przy pracy, monotonię i monotypię ruchów, obciążenia układu kostno-szkieletowego i mięśniowego w przypadku personelu medycznego podczas wykonywania zabiegów operacyjnych, narażenie na szkodliwe promieniowanie jonizujące itp.

W efekcie powyższego zidentyfikowano niekorzystne czynniki zdrowotne, ich wzajemne relacje oraz wskazano rozwiązania organizacyjne i wprowadzono działania przyczyniające się do ich eliminacji.

Celem głównym projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy z uwzględnieniem działań szkoleniowych.

Wartość całkowita projektu: 122 937,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 104 496,87 zł

Więcej informacji na temat projektu uzyskają Państwo w naszym Szpitalu:

- pod nr tel. 32/ 67 40 331 oraz

- w pokoju nr 15 piętro II (budynek D – Administracja Szpitala).

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ